2019-11-21

To pierwszy frankowicze wyroki polskiego sądu od kiedy zapadł wyrok TSUE w sprawie frankowiczów

Sąd Apelacyjny w Warszawie jednak zmienił wyrok pierwszej instancji. Powyższy wyrok przełamuje i to w sposób zasadniczy tę błędną, w mojej ocenie, narrację. Podkreśliła, że obecny wyrok jest precedensowy. Pl frankowicze mają prawo być zaskoczeni różnymi finałami bliźniaczo podobnych do siebie procesów. To pierwszy frankowicze wyroki https://rachelski.pl/kredyty-frankowe/ polskiego sądu od kiedy zapadł wyrok TSUE w sprawie frankowiczów. A co z usunięciem wpisu na hipotece od momentu uzyskania wyroku sądu o nieważności kredytu denominowanego? To pierwszy tego typu prawomocny wyrok sądu, który uznał umowę kredytową za nieważną. Wyrok TSUE nie oznacza, że klauzule abuzywne przestaną automatycznie obowiązywać, zaś bank odda frankowiczom nadpłacone raty kredytu oraz sporządzi nowy harmonogram spłat dalszych. Specjaliści w wielu wypowiedziach dla mediów podkreślają, że jeśli wyrok TSUE będzie bliźniaczy z wspomnianą opinią, to za nieważne mogą zostać uznawane. Zdaniem tego sądu konsumenckiego, niektóre z zapisów mają charakter nieuczciwy (abuzywny). Frankowicze masowo ruszyli do sądów gdzie walczą z bankami. Wyrok TSUE fran­ko­wi­cze jest w cało­ści korzyst­ny dla kre­dy­to­bior­ców. Sprawa, w której wyrok ogłoszono w poniedziałek, toczy się niemal od dwóch. Frankowicze zostali potraktowani jak ludzie znacznie głupsi, niż są w rzeczywistości. Wyrok TSUE jest istotny dla osób, które spierają się w sądach z bankami. Jeśli tu zapadnie korzystny wyrok dla kredytobiorców, może to rozpętać lawinę, którą trudno będzie zatrzymać. Wśród tych wyłamujących się z dość jednoznacznej linii orzekania szczególnie ważny jest wyrok. Co taki wyrok może oznaczać dla tysięcy spłacających? W międzyczasie wyrok wydał TSUE. W ocenie Sądu powód pomimo spoczywającego na nim ciężaru dowodu określonego. “To, że wyrok zapadł i jest taki korzystny dla kredytobiorców, będzie istotne dla setek czy tysięcy postępowań sądowych w Polsce. Jak czytamy, orzeczenie sądu miało być wskazówką dla tysięcy procesów frankowych toczących się w Polsce. Pewne z nich rozwiewa najnowsze orzeczenie sądu powszechnego. To jednak zdaniem sądu sprawa już na inne postępowanie sądowe, gdyż nie tego bezpośrednio dotyczyła rozstrzygana sprawa. Z kolei dla wielu banków, w przeszłości masowo udzielających kredytów frankowych, wyrok TSUE w takim brzmieniu najłagodniej mówiąc będzie niekorzystny. “Frankowicze oraz banki oczekują obecnie 4 listopada, kiedy spodziewany jest wyrok w sprawie państwa Dudziaków, którą zajmował się TSUE. Podkreśla, że frankowicze oczekiwali, że apelacja utrzyma wyrok: “ponieważ po orzeczeniu TSUE panuje przekonanie, że sądy masowo będą unieważniały umowy, gdyż takie jest wskazanie Trybunału”. Frankowicze uważają, że banki działały bezprawnie oferując kredytobiorcom kredyt w obcej walucie. – Taki wyrok udało się uzyskać dzięki zmianie zarzutu. Jed­no­cze­śnie zda­niem pol­skie­go sądu usu­nię­cie klau­zul uzna­nych przez nie­go za nie­do­zwo­lo­ne unie­moż­li­wi wyko­na­nie umo­wy. O to frankowicze będą musieli powalczyć przed sądami polskimi.

Zobacz także